Syarat Kemasukan / Entry Requirements (Malay Translation)

 


SYARAT AM KEMASUKAN KE DIPLOMA

Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM/Setaraf) dengan mendapat sekurang-kurangnya Lima (5) kepujian 6C/Gred C termasuk mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia;

Dan;

Mendapat sekurang-kurangnya Lulus/Gred E dalam mata pelajaran Sejarah (mulai SPM tahun 2013)

 


SYARAT AM KEMASUKAN KE PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM/Setaraf) dengan mendapat sekurang-kurangnya 6C/Gred C dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai;

DAN

Lulus peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan:

  • Gred C (NGMP 2.00) dalam mata pelajaran Pengajian Am; dan
  • Gred C (NGMP 2.00) dalam dua (2) mata pelajaran lain;

ATAU

Lulus Matrikulasi/Asasi dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00;

ATAU

Lulus peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) dengan mendapat sekurang-kurangnya pangkat Jayyid;

ATAU

Memiliki Diploma dalam bidang pengkhususan yang relevan dengan program yang dipohon dari institusi yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia dan Senat Universiti dan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50;

DAN

Memiliki Sijil Malaysian University English Test (MUET) dengan mendapat sekurang-kurangnya Tahap Satu (1)/Band Satu (1).

 

 

Program, Kod dan Tempoh Pengajian Kelayakan Minimum Lepasan STPM Kelayakan Minimum Lepasan matrikulasi / Asasi Kelayakan Minimum Lepasan STAM Kelayakan Minimum Lepasan Diploma/Setaraf

IJAZAH
SARJANA
MUDA
PENDIDIKAN
(PENDIDIKAN
JASMANI)
DENGAN
KEPUJIAN
AT59


8 Semester

 

MEMENUHI
SYARAT AM

DAN
Mendapat sekurang-kuranya kepujian/Gred C
peringkat SPM
dalam mata pelajaran
Matematik/Mathematics

dan

Mendapat sekurangkurangnya
Lulus/Gred E
pada peringkat SPM
dalam mana-mana
satu (1) mata
pelajaran berikut:
 Sains /Science
 Pengetahuan
Sains Sukan
 Sains
Tambahan/ Additional Science
 Fizik/Physics
 Kimia/ Chemistry
 Biologi/Biology

dan

Sekurang-kurangnya
mewakili daerah
dalam bidang sukan
dan permainan


dan


Tidak rabun warna
serta tidak memiliki
kecacatan fizikal
kekal

dan

Melepasi tahap minimum ujian
Malaysian
Educators Selection
Inventory (MEdSI)

dan
Lulus temu duga yang ditetapkan 
dan lulus Ujian Khas
dan
Memiliki Sijil Malaysian University English Test (MUET) dengan mendapat sekurang-kurangnya Tahap Dua (2)/ Band Dua (2)


MEMENUHI
SYARAT AM

DAN
Mendapat sekurang-kuranya kepujian/Gred C
peringkat SPM
dalam mata pelajaran
Matematik/Mathematics

dan

Mendapat sekurangkurangnya
Lulus/Gred E
pada peringkat SPM
dalam mana-mana
satu (1) mata
pelajaran berikut:
 Sains /Science
 Pengetahuan
Sains Sukan
 Sains
Tambahan/ Additional Science
 Fizik/Physics
 Kimia/ Chemistry
 Biologi/Biology

dan

Sekurang-kurangnya
mewakili daerah
dalam bidang sukan
dan permainan


dan


Tidak rabun warna
serta tidak memiliki
kecacatan fizikal
kekal

dan

Melepasi tahap minimum ujian
Malaysian
Educators Selection
Inventory (MEdSI)

dan
Lulus temu duga yang ditetapkan 
dan lulus Ujian Khas
dan
Memiliki Sijil Malaysian University English Test (MUET) dengan mendapat sekurang-kurangnya Tahap Dua (2)/ Band Dua (2)


MEMENUHI
SYARAT AM

DAN
Mendapat sekurang-kuranya kepujian/Gred C
peringkat SPM
dalam mata pelajaran
Matematik/Mathematics

dan

Mendapat sekurangkurangnya
Lulus/Gred E
pada peringkat SPM
dalam mana-mana
satu (1) mata
pelajaran berikut:
 Sains /Science
 Pengetahuan
Sains Sukan
 Sains
Tambahan/ Additional Science
 Fizik/Physics
 Kimia/ Chemistry
 Biologi/Biology

dan

Sekurang-kurangnya
mewakili daerah
dalam bidang sukan
dan permainan


dan


Tidak rabun warna
serta tidak memiliki
kecacatan fizikal
kekal

dan

Melepasi tahap minimum ujian
Malaysian
Educators Selection
Inventory (MEdSI)

dan
Lulus temu duga yang ditetapkan 
dan lulus Ujian Khas
dan
Memiliki Sijil Malaysian University English Test (MUET) dengan mendapat sekurang-kurangnya Tahap Dua (2)/ Band Dua (2)

MEMENUHI
SYARAT AM

DAN
Memiliki Diploma
PNGK 2.50 dalam
mana-mana
bidang berikut;
 Sukan/ Rekreasi/
Pendidikan
Jasmani/
Kecergasan
 Sains
 Sains Kesihatan
Bersekutu
 Sains Sukan &
Kejurulatihan
 Kesihatan


dan

Sekurang-kurangnya
mewakili daerah
dalam bidang sukan
dan permainan


dan

Tidak rabun warna
serta tidak memiliki
kecacatan fizikal
kekal

dan

Melepasi tahap minimum ujian
Malaysian
Educators Selection
Inventory (MEdSI)

dan
Lulus temu duga yang ditetapkan 
dan lulus Ujian Khas
dan
Memiliki Sijil Malaysian University English Test (MUET) dengan mendapat sekurang-kurangnya Tahap Dua (2)/ Band Dua (2)


SARJANA
MUDA
PENDIDIKAN
(SAINS
SUKAN)
DENGAN
KEPUJIAN
AT03


8 Semester

IJAZAH
SARJANA
MUDA
PENDIDIKAN
(SAINS
KEJURULATIH
AN) DENGAN
KEPUJIAN
AT43


8 Semester

 

Program, Kod dan Tempoh Pengajian Kelayakan Minimum Lepasan STPM Kelayakan Minimum Lepasan matrikulasi / Asasi Kelayakan Minimum Lepasan STAM Kelayakan Minimum Lepasan Diploma/Setaraf

IJAZAH
SARJANA
MUDA SAINS
SUKAN
(REHABILITASI
SUKAN)
DENGAN
KEPUJIAN
AS72


8 Semester

 

MEMENUHI
SYARAT AM

DAN

Mendapat Gred C
pada peringkat SPM
dalam mana-mana
satu (1) mata
pelajaran berikut:
 Fizik
 Kimia
 Biologi

dan

Penglibatan aktif
dalam bidang sukan
dan aktiviti
kokurikulum yang
memuaskan

dan

Lulus temu duga
dan
MUET Band Dua (2)

MEMENUHI
SYARAT AM

DAN

Mendapat Gred C
pada peringkat SPM
dalam mana-mana
satu (1) mata
pelajaran berikut:
 Fizik
 Kimia
 Biologi

dan

Penglibatan aktif
dalam bidang sukan
dan aktiviti
kokurikulum yang
memuaskan

dan

Lulus temu duga
dan
MUET Band Dua (2)


 


MEMENUHI
SYARAT AM

DAN

Memiliki Diploma
dalam PNGK 2.50
dalam mana-mana
satu (1) bidang
berikut:
 Fisioterapi
 Pemulihan
Carakerja
 Kejururawatan
 Sains Kesihatan
 Farmasi
 Pengimejan
Perubatan
 Teknologi Makmal
Perubatan
 Sains
 Kesihatan
Persekitaran
 Sains Sukan dan
Kejurulatihan

dan

Penglibatan aktif
dalam bidang sukan
dan aktiviti
kokurikulum yang
memuaskan

dan

Lulus temu duga
dan
MUET Band Dua (2)

 

Program, Kod dan Tempoh Pengajian Kelayakan Minimum Lepasan STPM Kelayakan Minimum Lepasan matrikulasi / Asasi Kelayakan Minimum Lepasan STAM Kelayakan Minimum Lepasan Diploma/Setaraf

IJAZAH
SARJANA
MUDA SAINS
SUKAN (SAINS
KEJURULATIH
AN) DENGAN
KEPUJIAN
AS74


7 Semester

MEMENUHI
SYARAT AM

DAN
Mendapat sekurang-kuranya kepujian/Gred C
peringkat SPM
dalam mata pelajaran
Matematik/Mathematics

dan

Mendapat sekurangkurangnya
Lulus/Gred E
pada peringkat SPM
dalam mana-mana
satu (1) mata
pelajaran berikut:
 Sains /Science
 Pengetahuan
Sains Sukan
 Sains
Tambahan/ Additional Science
 Fizik/Physics
 Kimia/ Chemistry
 Biologi/Biology

dan

Sekurang-kurangnya
mewakili daerah
dalam bidang sukan
dan permainan


dan


Tidak rabun warna
serta tidak memiliki
kecacatan fizikal
kekal

dan

Melepasi tahap minimum ujian
Malaysian
Educators Selection
Inventory (MEdSI)

dan
Lulus temu duga yang ditetapkan 
dan lulus Ujian Khas
dan
Memiliki Sijil Malaysian University English Test (MUET) dengan mendapat sekurang-kurangnya Tahap Dua (2)/ Band Dua (2)


MEMENUHI
SYARAT AM

DAN
Mendapat sekurang-kuranya kepujian/Gred C
peringkat SPM
dalam mata pelajaran
Matematik/Mathematics

dan

Mendapat sekurangkurangnya
Lulus/Gred E
pada peringkat SPM
dalam mana-mana
satu (1) mata
pelajaran berikut:
 Sains /Science
 Pengetahuan
Sains Sukan
 Sains
Tambahan/ Additional Science
 Fizik/Physics
 Kimia/ Chemistry
 Biologi/Biology

dan

Sekurang-kurangnya
mewakili daerah
dalam bidang sukan
dan permainan


dan


Tidak rabun warna
serta tidak memiliki
kecacatan fizikal
kekal

dan

Melepasi tahap minimum ujian
Malaysian
Educators Selection
Inventory (MEdSI)

dan
Lulus temu duga yang ditetapkan 
dan lulus Ujian Khas
dan
Memiliki Sijil Malaysian University English Test (MUET) dengan mendapat sekurang-kurangnya Tahap Dua (2)/ Band Dua (2)


MEMENUHI
SYARAT AM

DAN
Mendapat sekurang-kuranya kepujian/Gred C
peringkat SPM
dalam mata pelajaran
Matematik/Mathematics

dan

Mendapat sekurangkurangnya
Lulus/Gred E
pada peringkat SPM
dalam mana-mana
satu (1) mata
pelajaran berikut:
 Sains /Science
 Pengetahuan
Sains Sukan
 Sains
Tambahan/ Additional Science
 Fizik/Physics
 Kimia/ Chemistry
 Biologi/Biology

dan

Sekurang-kurangnya
mewakili daerah
dalam bidang sukan
dan permainan


dan


Tidak rabun warna
serta tidak memiliki
kecacatan fizikal
kekal

dan

Melepasi tahap minimum ujian
Malaysian
Educators Selection
Inventory (MEdSI)

dan
Lulus temu duga yang ditetapkan 
dan lulus Ujian Khas
dan
Memiliki Sijil Malaysian University English Test (MUET) dengan mendapat sekurang-kurangnya Tahap Dua (2)/ Band Dua (2)

MEMENUHI
SYARAT AM

DAN
Memiliki Diploma
PNGK 2.50 dalam
mana-mana
bidang berikut;
 Sukan/ Rekreasi/
Pendidikan
Jasmani/
Kecergasan
 Sains
 Sains Kesihatan
Bersekutu
 Sains Sukan &
Kejurulatihan
 Kesihatan


dan

Sekurang-kurangnya
mewakili daerah
dalam bidang sukan
dan permainan


dan

Tidak rabun warna
serta tidak memiliki
kecacatan fizikal
kekal

dan

Melepasi tahap minimum ujian
Malaysian
Educators Selection
Inventory (MEdSI)

dan
Lulus temu duga yang ditetapkan 
dan lulus Ujian Khas
dan
Memiliki Sijil Malaysian University English Test (MUET) dengan mendapat sekurang-kurangnya Tahap Dua (2)/ Band Dua (2)